Juridische informatie

JURIDISCHE INFORMATIE

De site die toegankelijk is via “www.vinci-facilities.be” is bedoeld om persoonlijke informatie te verstrekken aan de gebruikers.

 

UITGEVER

De Site wordt uitgegeven door VINCI Energies Belgium, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 116.750.000, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0881.526.496, met maatschappelijke zetel te:

Bourgetlaan 44
1130 Brussel
Tel. : +32 (0)2 775 90 45
BTW nummer: BE 0881 526 496

 

PUBLISHING DIRECTOR

Wendy VERHEYDEN, Hoofd Communicatie bij VINCI Energies Belgium

 

Hosting

VINCI Energies Systèmes d’Information
10, avenue du Stade de France – 93200 Sainte Denis – France
Tel.: +33 (0)01 58 69 40 00

 

Bedrijven

Cegelec Building Services
BE 0508 450 838
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel

Faceo Belgium
BE 0461 149 381
Havenlaan 86C bus 201
1000 Brussel

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Site is een origineel werk dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of voorstelling voor andere doeleinden op om het even welk medium zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VINCI Energies Belgium is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht in de zin van de toepasselijke wetgeving. De inbreuk makende partij kan burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 

De Site en elk van zijn onderdelen, met inbegrip van, in het bijzonder, merken, teksten, illustraties, logo’s, bedrijfsnamen, producten en foto’s zijn de exclusieve eigendom van VINCI Energies of van de dochterondernemingen. Het handelsmerk VINCI Energies en alle commerciële handelsmerken waarnaar op de Site wordt verwezen zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke weergave, reproductie en/of exploitatie van deze handelsmerken is daarom verboden. Bovendien kan VINCI Energies Belgium op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk gebruik.

 

De informatie die deze website bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

 

VINCI Energies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van VINCI Energies Belgium worden gebruikt.

 

Het gebruik van deze website valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VINCI Energies geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

 

BELGISCHE WETGEVING

Deze juridische informatie en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

Persoonlijke data

VINCI Facilities is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke data (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze rubriek heeft tot doel u te informeren over welke persoonsgegevens VINCI Facilities over u verzamelt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe u daar controle over heeft.  En verder informeren wij u over hoe wij deze persoonsgegevens beschermen.

VINCI Facilities verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft via het contactformulier op deze website.  Het betreft uw naam en voornaam, uw aanspreektitel en uw e-mail adres.

VINCI Facilities verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doelen:

 • Wij willen u kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of antwoord te kunnen geven op de vraag die u hebt gesteld in het contactformulier.
 • We analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de informatie beter af te stemmen op uw voorkeuren.

Uw persoonsgegevens kunnen, met het oog op de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, meegedeeld worden aan verbonden ondernemingen van VINCI Facilities. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan derhalve verschillen naargelang van de doelstelling. In principe bewaren wij uw gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Daarna nog maximaal één jaar.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VINCI Facilities.  Daartoe kan u gebruik maken van het contactformulier en/of een mail richten aan privacy.veb@vinci-energies.com.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid alsook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

VINCI Facilities neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bezoekers van deze website zijn op de hoogte gebracht en staan de tijdelijke opslag van cookies toe op hun harde schijf om de navigatie op de website te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen cookies weigeren door de configuratie van hun browser zoals beschreven in de aangehechte “Cookies”-policy

 

Toegangsrecht tot computerbestand

De www.vinci-facilities.be site is aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), onder de Franse Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 (nr. 78-17). Het CNIL-registratienummer is 1.047.876.

Vrije toegang tot  computergestuurde informatie: gebruikers die persoonlijke informatie hebben verstrekt aan deze dienst kunnen een kopie van de betreffende informatie opvragen aan de  beheerder van deze site en verzoeken om een wijziging of schrapping van alle onjuiste informatie, in overeenstemming met de Franse wet No. 78 -17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatiediensten, data bestanden en vrijheid van informatie.

Voor een dergelijk doel, stuur een brief naar:

 • VINCI Energies
  Direction de la Communication
  280, rue du 8 mai 1945
  78360 Montesson
  France

Bezoekers van deze site zijn op de hoogte gebracht en staan de tijdelijke opslag van cookies toe op hun harde schijf om de navigatie op de site te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen cookies weigeren door de configuratie van hun browser zoals beschreven op http://www.cnil.fr.